EARLY BIRD CHINESE NEW YEAR BUFFET LUNCH AT THE EMPEROR RESTAURANT

วันตรุษจีน 2019

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

ลูกค้าต้องทำการสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมฯ www.montienhotel-riverside.com เท่านั้น
ลูกค้าต้องชำระเงินค่าอาหารเต็มจำนวน ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการยืนยันการสำรองที่นั่งล้วงหน้า หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาดังกล่าวทางโรงแรมฯ จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของโรงแรมฯ ตามรายละเอียดด้านล่างเท่านั้น
– บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกสะพานกรุงเทพ
– ชื่อบัญชี บจก. บริจวิว
– เลขที่บัญชี 066-214999-3


ลูกค้าจะต้องยืนยันการชำระเงินโดยการส่งหลังฐานการโอนเงิน  มาตามช่องทางที่กำหนด 2 ช่องทาง ดังนี้
–  Email: bdmontienriver@gmail.com
–  Line: @montienriverside
หลังจากได้รับการลงทะเบียนสำรองที่นั่งล้วงหน้า และหลักฐานยืนยันการโอนเงินจากลูกค้าแล้ว ทางโรงแรมฯ จะออกเอกสารให้ลูกค้า ดังนี้
– อีเมล์ตอบรับการลงทะเบียนสำรองที่นั่งล้วงหน้า (ระบบจะตอบกลับลูกค้าอัตโนมัติหลังทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์)
– เอกสารยืนยันการลงทะเบียนสำรองที่นั่งล้วงหน้า (จะออกให้หลังจากได้รับหลักฐานยืนยันการโอนเงินจากลูกค้า และทางโรงแรมฯ ตรวจสอบจำนวนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว)

Leave a comment